GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI SÖFGI GÖRNÜŞLI SILIKON BRA BOLAR

Gysga düşündiriş:

GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI SÖFGI GÖRNÜŞLI SILIKON BRA BOLAR


 • Önümiň ady:Silikon ýelimleýji bra
 • Material:100% Silikon
 • Reňkler:Gülgüne
 • Ölçegi:A / B / C / D.
 • Hyzmat hyzmaty:Goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Görünmeýän dizaýn:

  Silikongel arkasyz gaýyşly bra, göze görünmeýän, sim ýok, silikon erkin bra, öz-özüne ýelmeýän bra, bra üçin jel taýagy, her dürli eşik üçin esasanam toý köýnegi, partiýa köýnegi, arkasyz köýnek, egin-eşiksiz geýimler , gelin we gündelik geýim üçin iň oňat saýlaw, rahatlygy we erkinligi üpjün edýär.Olar gaýtadan ulanylýar we ýuwulýan, çydamly.Saglyk üçin peýdaly.

  Ölçegi we ýuwmak usuly:

  A kubokdan E kubok bar.Düwürtiklere ýapyşmak aňsat, olary el bilen ýyly suw bilen ýuwuň, howany gury goýuň, soňra indiki ulanmak üçin ok.Çalt gurak, ýöne çygly ýerden we göni gün şöhlesinden gaça duruň.Braý geýmezden ozal bedeni çygly polotensa bilen arassalaň.

  Dürli reňk we şekil:

  Deri we düşnükli elýeterli, beýleki ýöriteleşdirilen reňkler hem bar, nusgawy stil, beýleki ýakymly şekil, elýeterli bra, ýokary hilli dizaýn kabul ederlikli, meşhur paket gülgüne we kagyz guty, pes MOQ bilen kabul edilen marka bukjasy.Muti reňkli zawod lomaý.

  Nädip arassalamaly:

  1.Yapyşan tarapyny ýyly suw bilen çyglaň Eliňiziň merkezine az mukdarda köpük goşuň.

  2.Tegelek hereketde arassa, hiç haçan dyrnak bilen ýuwmaň, ýapyşyklygy bozmaň.

  3.Warmyly suw bilen ýuwuň we artykmaç suwy silkip, Joan hangerini natu goýuň.

  4.Polotensalar we polotensalar bilen däl-de, täsir edişinden gaça duruň.

  5.Guradylandan soň, tozanyň öňüni almak we hyzmat ediş möhletine täsir etmek üçin berkidilen filmi dakyň.

  Hyzmatlarymyz

  Custörite gaplama
  Custöriteleşdirilen reňkler
  ulag

 • Öňki:
 • Indiki: