Habarlar

 • Deňiz kenaryna syýahat edeniňizde aýallar üçin haýsy bra esbaplary zerur?

  Deňiz we plýa summer tomusda syýahat etmek üçin iň meşhur seçim, ýöne plýa beacha syýahat edeniňizde aýallar üçin haýsy brauzer esbaplary gerek, Deňiz kenaryna baranyňyzda göz öňünde tutmaly bra brauzerleri bar: Swim geýim: Bikini depesini saýlaň ýa-da stiliňize laýyk we üpjün edýän mayo ...
  Koprak oka
 • goşa taraply eşik lentasy näme?

  Iki taraply eşik lentasy, moda lentasy ýa-da egin-eşik lentasy ýa-da içki eşik lentasy diýlip hem tanalýan, iň meşhur we işleýän bra çözgüdi esbaplary, egin-eşikleriň ýerinde saklanmagyna kömek etmek üçin ýörite döredilen lentanyň bir görnüşidir.Adatça, iki taraplaýyn ýelimlenýän ýüz bilen ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Çeňňege taýak geýmegi kim maslahat bermeýär?

  Braza taýak köp adam üçin amatly warianty bolsa-da, olary geýmek maslahat berilmeýän käbir ýagdaýlar bolýar: 1. Derisine duýgur adamlar: brazalara ýapyşmak, adatça lukmançylyk derejeli ýelimler bilen derä ýapyşýar.Şeýle-de bolsa, käbir adamlarda allergiýa ýa-da adha duýgurlyk bolup biler ...
  Koprak oka
 • Emzik gapaklaryny nädip ýuwmaly we saklamaly?

  Emzik örtügi dünýäde gyzgyn satylýan önüm bolansoň, şol gaýtadan ulanylýan emzik gapaklaryny nädip ýuwmalydygyny we saklamagyny bilmek isläp bilersiňiz: 1. leumşak el ýuwmak: ýyly suw bilen el ýuwmak we näzik zatlar üçin amatly ýuwujy serişde.emzik gapaklaryny suwa salyň we birnäçe minutlap suwda ýuwaşlyk bilen aýlaň ...
  Koprak oka
 • Emzik örtükleri näme üçin beýle meşhur?

  Emzik örtükleri aýallar toparynda has meşhur, ýöne näme üçin beýle meşhur?Sebäplerini ara alyp maslahatlaşalyň we paýlaşalyň: 1. Demure: Käbir adamlar sypaýylygy saklamak we käbir eşiklerde has rahat bolmak üçin emziklerini ýapmagy makul bilýärler, esasanam has açyk ýa-da ha bolup biljek mata ...
  Koprak oka
 • Döş keseliniň irki alamatlary näme?

  Dünýäde her ýyl takmynan 2 million täze döş rak keseli bar, aýallaryň ýaramaz çişleriniň döremeginde we aýallaryň saglygyna çynlakaý howp salýanlaryň arasynda birinji orunda durýar ladies aýallaryň saglygyna üns bermelidiris, şonuň üçin göwüs rak keseliniň irki alamatlarynyň nämedigini anyk bilmelidiris Aşakda ...
  Koprak oka
 • Silikon ýelimli bra geýmeli?

  Silikon ýelimli bra geýmeli?

  Bu gün, silikon ýelimli bra geýmegiň usullaryny nädip geýmelidigi barada gürleşmek isleýäris: 1. Deriňizi arassalaň: Braňyzy ulanmazdan ozal deriňiziň arassa we gurakdygyna we ýag ýa-da krem ​​ýokdugyna göz ýetiriň, şonuň üçin ýyly polotensaly arassa döş gerek beden ýagyny ýa-da kremini aýyryň, sebäbi ýag we krem ​​siliniň ýelmeşmegine täsir eder ...
  Koprak oka
 • Düşnüksiz bra geýseň nähili peýdalarymyz bar?

  Düşnüksiz bra geýseň nähili peýdalarymyz bar?

  Şol ýyllarda bökdençsiz bra has köpelip başlady, bu gün bökdençsiz bra geýsek, haýsy peýdalardan peýdalanjakdygymyz hakda gürleşeris: 1. Görünýän çyzyklar ýok: Düşnüksiz brazalaryň tikişi ýoklugy sebäpli, eşik astynda görünýän çyzyklar ýa-da simler ýa-da simler döredilmeýär. , berk geýmek üçin ajaýyp etmek ýa-da ...
  Koprak oka
 • Heselimli bra ýasamaly

  Heselimleýji bra, ýelim käseleri üçin gönüden-göni döşüne ýapyşmak üçin döredilen bra görnüşidir.Adaty bra gaýyşlary görünmezden arkasyz ýa-da gaýyşsyz eşik geýmek isleýänler üçin gowy wariant. Umuman görünmeýän we amatly.Heselimleýji brazalar pes nahar üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Muti reňkli mat silikon emzik örtügi häzirki wagtda iň meşhur zat

  Muti reňkli mat silikon emzik örtügi häzirki wagtda iň meşhur zat

  Muti reňkli mat silikon emzik örtügi häzirki wagtda iň meşhur zat.Gaýyşsyz, yzky görünmeýän dizaýn, ultra inçe gyralar derä bökdençsiz garylýar, görünmeýän, mata astynda görkezilmeýär.Aýallar üçin iň oňat dizaýn.Jikme-jikliklere we hilimize ünsümiz hemme zady görkezýär ...
  Koprak oka
 • “Şäheri gözelleşdiriň, Söýgiden geçiň” çäresi

  “Şäheri gözelleşdiriň, Söýgiden geçiň” çäresi

  28-nji iýulda “Ajaýyp topar” “şäheri owadanlaşdyrýar, söýgini geçirýär” atly çäräni gurnaýar, şol gün köçedäki zibilleri ýygnamak üçin irden sagat 6: 00-da turýarys.Şol gün temperatura 35 is.Köçäni elimiz bilen, gurallar bilen arassalamaga synanyşýarys.4 sagatlyk işden soň Ter ...
  Koprak oka
 • Dongguan elektron söwda birleşigi konferensiýasy

  Dongguan elektron söwda birleşigi konferensiýasy

  2022-nji ýylyň awgust aýynda Dongguan elektron söwda birleşigi tarapyndan geçirilen “Hil gözegçiligi, has çalt jogap bermek, has gowy hyzmat etmek” atly açylyş ýygnagyna geň galdyryjy satuw topary gatnaşýar. Ajaýyp fa bolandygymyza gaty buýsanýarys ...
  Koprak oka