Biz hakda

1

Kompaniýanyň tertibi

“Dongguan Amazing Apparel Co., Ltd.” 2012-nji ýylda esaslandyryldy, biz egin-eşiksiz, içi örtük, döş göteriji lenta.ect ýaly bökdençsiz içki eşikler we moda brauzer esbaplary üçin hünärmen öndüriji.Düşnüksiz eşik we bra çözgütleri üçin bir gezeklik hyzmat edýäris.

https://www.gdstraplessbra.com/about-us/

Missiýa we görüş

Biziň wezipämiz, ähli işgärlerimiz üçin maddy we ruhy bagt gazanmak, şol bir wagtyň özünde, dünýädäki aýal-gyzlaryň saglygyny goramak üçin has köp goşant goşmak, biziň maksadymyz aýal-gyzlara ýokary derejeli saglyk eşiklerini öndürýän bir duralga hyzmat öndürijisi bolmak.Goý, konsentrasiýamyz, takyklygymyz, innowasiýa önümimiz we hyzmatymyz kabul edilip, ynamly we hatda hormat goýulsyn.Bütin dünýäde aýal-gyzlar üçin saglyk, rahatlyk eşigi öndürip başlaýan kärhana bolmak kararyna geldik.Gymmatlygymyz, dogruçyllyk, altruizm, toparlaýyn iş.

Bizde berk hil gözegçilik ulgamy bar, ähli önümlerimiz gaplamazdan ozal 3 gezek doly barlanýar, şonuň üçin soňky 10 ýylda diňe ýokary hilli material ulanýarys, ähli önümlerimiz SGS synagyndan geçip biler, şonuň üçin hiç hili hil jedelini almarys soňky 10 ýyldaSedex, BSCI, ISO9001 geçýäris, ýagny tassyklanan hil bilen ygtybarly üpjün ediji.Galyberse-de, ähli sargytlarymyz üçin 2-10 günüň içinde iberilip bilner.

Geň galdyryjy topar

Bilelikdäki esaslandyryjy:Görünmeýän bra setirinde 14 ýyllyk tejribesi bolan Alan,
Önümçilik dolandyryjysy:Göze görünmeýän bra çyzyk önümçiligini dolandyrmakda 20 ýyllyk tejribe
QC Manger:Nikol, hil gözegçiligi boýunça 12 ýyllyk tejribe
Satyjy:Ololanda, 200-den gowrak müşderi tarapyndan ýokary maslahat berilýän, göze görünmeýän bra setirinde 11 ýyl tejribe
Dizaýn dolandyryjysy:5 ýyllyk iş tejribesi

Aýallaryň saglygy

2018-nji ýylyň iýun aýynyň bir gününde esaslandyryjymyz Martin göwüs rak keseliniň aýallarda ýüze çykýan çişleriň ýaýramagynda birinji orunda durýandygyny gördi.Şol gün, aýallaryň saglygyna üns berýän bilimleri ýaýratmak üçin köp işlejekdigini karar berdi.Diňe saglyk eşiklerini öndürýäris we diňe saglyk materiallary bilen üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Adamlary aýallaryň saglygyna üns bermäge çagyrýan köpçülikleýin peýdaly işler etmek isleseler, müşderimiz üçin gülgüne brazalary sowgat hökmünde ibereris.Biziň hilimiz we hyzmatymyz meşhur amoung zynjyr markalary ýa-da dizaýner markalarydyr.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň