Emzik gapaklaryny nädip ýuwmaly we saklamaly?

Emzik örtügi dünýäde gyzgyn satylýan önüm bolansoň, şol gaýtadan ulanylýan emzik gapaklaryny nädip ýuwmalydygyny we saklamagyny bilmek isläp bilersiňiz: 1. leumşak el ýuwmak: ýyly suw bilen el ýuwmak we näzik zatlar üçin amatly ýuwujy serişde.emzik gapaklaryny suwa salyň we hapa ýa-da beden ýagyny aýyrmak üçin birnäçe minutlap ýuwaş-ýuwaşdan suwa batyryň.3. Gowy ýuwuň: Elleriňizi ýuwanyňyzdan soň, eminiň gapagyny sowuk suwuň aşagynda ýuwuň, sabyn galyndylarynyň hemmesiniň aýrylmagyny üpjün ediň.Artykmaç çyglylygy aýyrmak üçin olary ýeňil gysyň.4. Howa gury: Emzik gapaklaryny arassa polotensanyň ýa-da guradyjy polkanyň üstünde goýuň we howanyň doly guramagyna ýol beriň.Egin-eşik guradyjyny ulanmakdan gaça duruň, sebäbi ýylylyk emzik örtüginiň ýelimine ýa-da görnüşine zeper ýetirip biler.5. Dogry saklamak: Guradylandan soň, emzik gapaklaryny arassa we gurak ýerde saklaň.Saklaýyş gutusy ýa-da asyl gaplama bilen gelen bolsalar, ýelimlenýän ýüzüni goramak we tozanlaryň ýapyşmagynyň öňüni almak üçin ulanyň.6. GEREK BOLANOKMuňa üns berseňiz, dogry goldawy we rahatlygy üpjün etmek üçin ony täzesi bilen çalyşmaly.Eliňizdäki emzik örtükleriniň aýratyn görnüşi üçin öndürijiniň görkezmelerini hemişe ýerine ýetirmegi ýatdan çykarmaň.


Iş wagty: Iýun-19-2023