Çeňňege taýak geýmegi kim maslahat bermeýär?

Braza taýak köp adam üçin amatly warianty bolsa-da, olary geýmek maslahat berilmeýän käbir ýagdaýlar bolýar: 1. Derisine duýgur adamlar: brazalara ýapyşmak, adatça lukmançylyk derejeli ýelimler bilen derä ýapyşýar.Şeýle-de bolsa, käbir adamlarda brazada ulanylýan ýelimlere ýa-da materiallara allergiýa ýa-da duýgurlyk bolup biler.Versearamaz täsirleriň bolmazlygy üçin uzak wagtlap geýmezden ozal deride kiçijik ýamany barlamak gaty möhümdir.2. Deri keselleri ýa-da ýaralary bolan adamlar: Düwürtik, güne ýanmak, ekzema ýa-da açyk ýaralar ýaly deri keselleriňiz bar bolsa, braza taýak geýmek maslahat berilmeýär.Heselimleýjiler eýýäm zeper ýeten derini gaharlandyryp ýa-da hasam zaýalap biler.3. Artykmaç derleýän adamlar: has gowy ýelmeşmek üçin gury deri bil baglaýarlar.Köp terleseňiz ýa-da köp derlemäge sebäp bolýan çärelere gatnaşsaňyz, ýelim braňyzyň goldawyna we rahatlygyna täsir edip, dogry ýapyşyp bilmez.4. Güýçli işler bilen meşgullanýan adamlar: brazalara ýapyşmak ýokary täsir ýa-da güýçli işler üçin amatly däl.Heselimler hereket wagtynda gowy saklap bilmezler, netijede goldawyň bolmazlygy ýa-da oňaýsyzlyk ýüze çykar.Bu kategoriýalaryň haýsydyr birine girseňiz, aýratyn zerurlyklaryňyza zerur goldaw we rahatlyk berip biljek beýleki bra görnüşlerini öwrenmek iň gowusydyr.


Iş wagty: Iýun-19-2023